تبلیغات
حلی 2 به شما خوش آمد می گوید - فزیک دوم راهنمایی بخش 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

فزیک دوم راهنمایی بخش 2

نوشته شده توسط:رضا کریمی
جمعه 25 تیر 1389-01:18 ب.ظ

فیزیك فصل 3 - موج

آونگ درحال نوسان
به حركت های رفت و برگشتی، مثل حركت آونگ، حركت نوسانی می گویند.
جسم در حال نوسان را نوسانگر می گویند.

دوره یا زمان یك نوسان: در حركت نوسانی به مدت زمانی كه طول می كشد تا نوسانگر یك نوسان كامل انجام می دهد، دوره می گوییم.

دوره را با نماد T نشان داده می شود.

یكای اندازه گیری دوره: ثانیه (S).
نكته: هر چه نوسانگر تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان آن كوتاه تر می شود.
بسامد: به تعداد نوسان هایی كه یك نوسانگر در مدت یك ثانیه انجام می دهد، بسامد یا فركانس می گویند.
بسامد را با نماد f نشان می دهند.

یكای اندازه گیری: هرتز (Hz)
نكته: هر چه نوسانگری تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان كم تر و بسامد آن بیش تر می شود.
رابطه ی بین دوره و بسامد: دوره و بسامد در حركت نوسان ساده، وارون یكدیگرند.

نكته 1: دوره ی نوسان آونگ ساده: زمان یك نوسان كامل در آونگ ساده بستگی به طول آونگ و شتاب جاذبه در محل دارد.


m= جرم وزنه
k= ثابت فنر- ( به جنس فنر بستگی دارد )

تولید موج: اگر سنگ كوچكی را در آب آرام استخر یا بركه ای بیاندازد، در محل برخورد سنگ با آب، دایره ای تشكیل می شود كه شعاع آن به تدریج افزایش یابد، به عبارت دیگر در سطح آب ?تك موجی? تشكیل می شود كه به صورت دایره به هم ی جهت ها منتشر می شود.

 


اقسام موج: امواج را علاوه بر دو حالت كلی مكانیكی و الكترو مغناطیسی به دو نوع طولی و عرضی نیز طبقه بندی می شوند.

1) امواج طولی: ?موجی است كه راستای نوسان ذره های محیط، موازی با راستای انتشار موج، باشد.?
اگر چند حلقه از فنری را متراكم كنیم و یكبار آن را رها سازیم، مشاهده خواهیم كرد كه این حالت تراكم در طول فنر منتشر می شود حلقه های متراكم فنر پس از آزاد شدن، در اثر نیروی برگرداننده ای كه ایجاد شده منبسط می شوند و انبساط آن ها سبب متراكم شدن تعدادی از حلقه های بعدی می شود. و این تراكم و انبساط در طول فنر منتشر می شود.
راه تشخیص موج طولی: وقتی موج طولی در فنر منتشر می شود، حلقه های فنر متناوبا به یكدیگر نزدیك و یا از یكدیگر دور می شوند وقتی به یكدیگر نزدیك می شوند، حلقه های متراكم شده و وقتی از یكدیگر دور می شوند حلقه ها انبساط پیدا می كنندو
?موج ها ی طولی در فنر با همین تراكم و انبساط ها قابل تشخیص است.?

 


2) امواج عرضی: ?موجی است كه در آن امتداد ارتعاش و امتداد انتشار عمود باشد.?
یك طرف ریسمان یا فنر بلندی را به دیوار می بندیم و طرف دیگر آن را به دست می گیریم، به طوریكه ریسمان افقی قرار گیرد اگر انتهای ریسمان را با یك تكان سریع كمی به بالا و پایین وضع تعادل به حركت در آوریم، یك تك موج در طول ریسمان منتشر می شود، به طوریكه هر نقطه از ریسمان پس از دریافت موج به بالا و پایین حركت می كند.
راه تشخیص موج عرضی: موج عرضی در طناب یا فنر با قله ها و دره های ایجاد شده قابل تشخیص است.

توجه: امواج عرضی نمی توانند در گازها و مایعات منتشر شوند.


چشمه ی موج: به جسمی كه در یك محیط موج ایجاد می كند، یك چشمه ی موج می گویند(مانند دیایازون)
جابه جایی موج در یك محیط را انتشار موج می گویند. وقتی موج در یك محیط مثلا سطح آب یا در طول فنر منتشر می شود،به هر ذره از محیط كه می رسد آن ذره را وادار به حركت نوسانی می كند، بدون آن كه ذره همراه موج از جایی به جای دیگر منتقل شود.


ویژگی های موج:

 هر موج دارای چهار ویژگی است:


  1- سرعت انتشار: موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود. سرعت انتشار در یك محیط به جنس و حالت محیط و شرایط فیزیكی آن بستگی دارد.


نكته: در محیطی كه شرایط فیزیكی در تمام جهات آن یكسان باشد(محیط همگن)، سرعت انتشار موج مقداری ثابت است.
نماد سرعت انتشار:V
یكای اندازه گیری: متر بر ثانیه

  2- بسامد (فركانس): تعداد نوسانهایی كه نوسانگر در مدت یك ثانیه انجام می دهد.
نماد فركانس:f
یكای اندازه گیری:هرتز Hz

  3- طول موج: فاصله ی هر دو برجستگی(قله ی موج) پیاپی، یا فاصله ی هر دو فرورفتگی(قعر موج) پیاپی را طول موج می نامند.
طول موج را با
λ نشان می دهند.

یكای اندازه گیری: متر(m) 
4- دامنه موج: حداكثر فاصله ای كه مولكول ها از وضع تعادل خود می گیرند، دامنه ی موج نامیده می شود و معمولا با حروف A یا a نشان می دهند.

امواج مكانیكی غیراز امواج طولی و عرضی، انواع دیگری از موج نیز دارند كه عبارتند از:
1- موج پیچشی:

 در موج طولی و عرضی مسیر هر ذره نوسانی یك خط مستقیم است. در موج پیچشی مسیر هر ذره قوسی از یك دایره است. برای ایجاد یك موج پیچشی در یك فنر باید سر فنر را به نقطه ای ثابت بسته و سر دیگر آن را در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن با یك حركت نوسانی منظم به چرخش در آوریم. در این صورت همه نقاط فنر حول محور آن دارای حركت تناوبی خواهند شد و موج پیچشی در فنر منتشر می شود. در این حالت راستای انتشار و ارتعاش دقیقا مشخص نیست.

2- امواج ایستاده:

 اگر سیمی را به دو نقطه A و B محكم ببندیم و به آن ضربه ای بزنیم موجی ایجاد شده و پس از برخورد به مانع در خلاف جهت اول بر می گردد و در طول سیم تعدادی گره و شكم ایجاد می شود كه به آن موج ایستاده یا ساكن می گوییم.
مثال: امواج صوتی در تارهای مرتعش و لوله های صوتی


3- امواج مسطح و كروی:
امواج را می توان، بسته به محیط انتشار آن ها، به امواج یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی طبقه بندی كرد.
در طناب و فنر، موج در بعد طولی، و بر سطح آب، موج در بعدهای طول و عرضی و در فضا موج در سه امتداد متفاوت، انرژی منتشر می كنند.
اگر موج در فضا منتشر شود، نقاط مختلف فضا تحت تاثیر انرژی امواج قرار می گیرند. اگر شعاع های موج موازی باشند و موج در یك محیط همگن منتشر شود، موج مسطح خواهد بود و چنانچه موج در یك نقطه تولید شود و در محیط سه بعدی همگن انتشار یابد، شعاع های موج، شعاع های واگرا خواهند بود و موج كروی خواهیم داشت.4- موج پلاریزه:

 اگر ارتعاشات در یك راستای ثابت صورت گیرد، به طوری كه راستای انتشار و راستای ارتعاش در یك صفحه ثابت قرار داشته باشد، موج را پلاریزه می گویند.
معادله ی موج: در مثلث موج انگشت خود را روی كمیتی كه می خواهید حساب كنید قرار دهید و عمل ریاضی باقیمانده را انجام دهید.

مثال: یك خواننده نتی را با فركانس 256هرتز می خواند. اگر سرعت صوت در هوا 340 متر بر ثانیه باشد، طول موج این نت را محاسبه كنید.پاسخ: ابتدا انگشت خود را بر روی 
λ  قرار دهید، سپس عمل ریاضی باقی مانده (تقسیم) را انجام دهید.


موج و انرژی :

 موج ها با خود انرژی حمل می كنند یعنی با حركت خود، انرژی را از ذره ای به ذره ی دیگر انتقال می دهند.
به عبارت دیگر، ذره های محیط با حركت نوسانی خود، انرژی را ذره به ذره در محیط پیش می برند.

آب لرزه (سونامی):
گاهی در اثر وقوع زمین لرزه در بستر اقیانوسها یا آتش فشان ها و لغزش های بزرگ زیر دریا، امواج بسیار پر قدرتی به وجود می آیند كه به آن آب لرزه یا سونامی (Tsunami) می گویند. این امواج در اثر حركت ناگهانی مقدار زیادی آب در امتداد قائم به وجود می آیند و با سرعتی بسیار زیادتر از موج های سطح آب، منتشر می شوند.

 

موج های صوتی:
هر صوتی دارای انرژی است و به صورت موج از چشمه های صوت انتشار می یابد. موج های صوتی از نوع امواج طولی هستند.
موج صوتی را باید توسط یك جسم مرتعش تولید كرد. به هرجسمی كه صوت تولید می كند، چشمه صوت می گویند.
حنجره انسان یك چشمه ی صوت است. با عبور دادن هوا از حنجره، تارهای صوتی آن را به ارتعاش در می آورد. وارتعاش تارهای صوتی صوت را به وجود می آورد. در واقع ارتعاش تارهای صوتی به مولكولهای هوا انرژی منتقل می كند و موج صوتی تولید می شود.

نكته: سرعت صوت در جامدها بیش تر از مایعات و در مایعات بیش تر از گازهاست، هر چه ماده متراكم تر باشد، سرعت صوت در آن بیش تر است. در مواد جامد مولكول ها نسبت به گازها به یكدیگر نزدیك ترند و در نتیجه سرعت صوت در آن ها بیش تر است.

موج های صوتی را برحسب بسامد آن ها به سه گروه تقسیم می كنند.


1- صوت:

 به موج های صوتی كه بسامد آن ها در حدود 20 تا 20000 نوسان در ثانیه باشد، صوت می گویند.
برای آنكه صوتی روی گوش انسان اثر بگذارد و شنیده شود، باید بسامد آن در این محدوده باشد، به این محدوده، محدوده ی شنوایی انسان گفته می شود.

2- فرو صوت:

صوت هایی كه بسامد آن ها كم تر از 20 هرتز باشد، فروصوت گفته می شود.

3- فرا صوت:

 صوت هایی كه بسامد آن ها از 20000هرتز بیش تر باشد، فراصوت گفته می شود.

كاربردهای فراصوت:
1- امروزه فرا صوت و استفاده آن در صنعت پزشكی اهمیت بسیار دارد. به عنوان مثال در پزشكی از فراصوت برای بررسی جنین در بدن مادر و اطلاع از وضعیت و اطمینان از سلامتی آن استفاده می شود.
2- از فراصوت در جستجوی تومورها و دیگر عوامل غیر طبیعی حفره شكمی و بررسی قلب استفاده       می شود.
3- امواج فرا صوت می توانند دستگاههای پزشكی و دندانپزشكی را تمیز كنند.
4- از یك باریكه ی پر انرژی فراصوت برای بریدن بافتهای بدن استفاده می شود.

در صنعت:

یك باریكه ی فراصوت می تواند شكاف های ظریف (باریك) فلزات، آسفالت جاده ها یا لاستیك را آشكار سازد.

زمین شناسان باریكه ای از امواج فراصوت را به درون زمین می فرستند و با بررسی پژواك ها، می توانند به نوع سنگ ها و مواد كانی زیر زمینی پی ببرند. همچنین می توانند با مطالعه پژواك های فراصوت، در مورد احتمال وجود نفت در لایه های زیر زمین نظر بدهند.

امواج الكترو مغناطیسی:
نوعی از امواج كه می توانند در خلا منتشر شوند و نیاز به محیط مادی ندارند را موج الكترو مغناطیسی    می نامند.
موج های الكترو مغناطیسی از بسامد های بسیار بالا(طول موج بسیار كوتاه كه پرتوهای گاما نام دارند) تا بسامدهای بسیاركم (طول موج های بسیار بلند كه امواج رادیویی نام دارند) را شامل می شوند.

تفاوت موج های الكترو مغناطیسی و موج های صوتی:
1- سرعت موج های صوتی در هوا در دمای معمولی حدود 340 متر برثانیه است در حالی كه سرعت انتشار موج های الكترومغناطیسی در هوا حدود 000/000/300 متر بر ثانیه است.
2- امواج صوتی برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند در حالیكه امواج الكترو مغناطیسی از خلا نیز         می گذرند.
3- امواج صوتی از نوع امواج طولی و امواج الكترومغناطیسی از نوع عرضی هستند.

شباهت موج های الكترومغناطیسی و موج های صوتی:

هر دو با خود انرژی حمل می كنند.


نكته: موج های الكترومغناطیسی را بر حسب بسامد و كاربرد آن ها نامگذاری می كنند.
جدول زیر انواع موج های الكترومغناطیس را از موج های بسیار كوتاه تا موج متوسط نشان می دهد. به این گستره، طیف الكترو مغناطیسی می گویند.

نكته: موج های الكترو مغناطیس در این طیف برحسب طول موج مرتب شده اند.

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

waar echte viagra kopen
یکشنبه 3 تیر 1397 11:53 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Μany thanks, However
I аm having difficulties wіtһ your RSS.
I ⅾon't ҝnow ѡhy I ϲan't subscribe tߋ it. Iѕ there anybօdy else
having simіlar RSS issues? Any᧐ne who knows
the solution ϲan you kindly respond? Tһanks!!
Merv
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:40 ب.ظ
Today, I went too thе beach ѡith my kids. I found ɑ sea shell аnd ցave it to my 4
yeaг old daughter and sаid "You can hear the ocean if you put this to your ear." She pⅼaced the shell t᧐ һeг ear ɑnd screamed.

Tһere wɑѕ a hermit crab іnside and it pinched hеr ear.
Ѕhe never wants to go bаck! LoL I ҝnoᴡ this iѕ entirely off topic bᥙt I had to tell ѕomeone!
Ervin
سه شنبه 29 خرداد 1397 07:05 ب.ظ
helⅼo there and tһank yoᥙ for ʏօur infοrmation – I have ԁefinitely picked uup ѕomething neww from right here.

I did hоwever expertise ѕome technical issues ᥙsing tһiѕ web site, as I experienced to reload tthe web site ⅼots of times рrevious tоo I could gеt it to load
properly. Ӏ haԁ ƅeen wondering if your web hosting іs OK?

Not that I'm complaining, but slow loading instances
times wiⅼl very frequently affect youг plqcement іn google аnd coulԀ damage yօur hiցһ quality
score if advertising ɑnd marketing with Adwords. Αnyway I'm adding thіs RSS
tο my email ɑnd could ⅼook oᥙt for a loot more of your
respective exciuting cߋntent. Ensure tһat you update
thіs аgain very soߋn.
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:55 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous information!

tadalafil 20 mg cialis pas cher paris buy cialis online cheapest rx cialis para comprar costo in farmacia cialis generic cialis at walmart canadian discount cialis cialis 10 doctissimo generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg schweiz
Eye Lashes
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ
Heya i'm for the firtst time here. I found this board
and I to find It really useful & itt helped me out a lot.
I am hoping to provide something again and help others such
as you helpeed me.
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:11 ب.ظ

Amazing a lot of terrific material!
cialis generico lilly cialis daily cialis uk next day cialis uk next day click here take cialis achat cialis en suisse click here cialis daily uk cialis generico milano only best offers cialis use generic cialis at walmart
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:29 ب.ظ

Thanks a lot, I enjoy it.
viagra side effects sildenafil sildenafil how do i buy viagra online cheap sildenafil uk where to buy real viagra online get viagra cheap order viagra uk buy viagra without prescription uk sildenafil generic uk viagra rx online
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 08:55 ب.ظ

Great stuff. Kudos!
cialis 5 effetti collaterali buy name brand cialis on line buy cialis cheap 10 mg does cialis cause gout cialis generico in farmacia generic cialis in vietnam cialis 10mg prix pharmaci look here cialis cheap canada cialis side effects dangers online prescriptions cialis
Buy cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:06 ق.ظ

Kudos! I appreciate it.
online prescriptions cialis we choice free trial of cialis ou trouver cialis sur le net no prescription cialis cheap achat cialis en europe cialis baratos compran uk order cialis from india generic for cialis cialis pills boards enter site natural cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:22 ب.ظ

Wonderful facts, Regards.
i recommend cialis generico cialis farmacias guadalajara cost of cialis cvs pastillas cialis y alcoho cialis tablets for sale cialis 10mg prix pharmaci cialis diario compra cialis pas cher paris generic cialis pro cialis name brand cheap
چهارشنبه 4 بهمن 1396 07:46 ق.ظ
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous
to and you are just extremely fantastic. I really like what
you have acquired here, really like what you're stating
and the way in which you say it. You make it enjoyable and you
still take care of to keep it sensible. I can't wait
to read far more from you. This is actually a terrific site.
драйвер intel graphics media accelerator 950
چهارشنبه 4 بهمن 1396 07:16 ق.ظ
It's the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy.

I've learn this submit and if I may just I wish to counsel you few attention-grabbing issues or tips.

Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.
I want to learn even more things approximately it!
چهارشنبه 4 بهمن 1396 12:42 ق.ظ
I love what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting!
Keep up the fantastic works guys I've added you guys to blogroll.
سه شنبه 3 بهمن 1396 04:41 ق.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to produce a good
article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't manage to
get anything done.
یکشنبه 1 بهمن 1396 02:12 ب.ظ
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how
could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast
offered bright clear idea
یکشنبه 1 بهمن 1396 05:09 ق.ظ
It's awesome in favor of me to have a web page, which
is helpful in support of my experience. thanks admin
скачать screen lock pro на андроид
شنبه 30 دی 1396 08:59 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad
and tested to see if it can survive a 40 foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My apple
ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off
topic but I had to share it with someone!
ехали казаки текст песни лена василек
پنجشنبه 2 آذر 1396 02:18 ب.ظ
This article will help the internet people for creating new blog or even a blog from start to end.
минусовка жанна агузарова-а снег идет
پنجشنبه 2 آذر 1396 02:18 ب.ظ
Why people still use to read news papers when in this technological globe all is available
on net?
уральские пельмени тетя за рулем песня
چهارشنبه 1 آذر 1396 10:13 ب.ظ
Hello to all, it's really a good for me to pay a visit this web page, it consists of useful Information.
танец под песню кружит голову до упаду
چهارشنبه 1 آذر 1396 10:06 ب.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to
say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I'll be subscribing on your feed and I'm hoping you write
once more very soon!
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:00 ب.ظ
سلام! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.
بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر به روز رسانی های جدید هستم.
What is leg length discrepancy?
جمعه 13 مرداد 1396 11:47 ب.ظ
You should be a part of a contest for one of the finest websites on the internet.
I am going to highly recommend this blog!
Kory
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:23 ب.ظ
It's awesome for me to have a website, which is beneficial in support of my knowledge.
thanks admin
vitamin d helps foot pain
شنبه 10 تیر 1396 08:35 ب.ظ
These are genuinely fantastic ideas in concerning blogging.

You have touched some pleasant points here. Any way
keep up wrinting.
joiecriscione.hatenablog.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:46 ب.ظ
Your way of telling everything in this post is really good,
all be capable of without difficulty be aware of it, Thanks a
lot.
Kacey
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:21 ب.ظ
I must thank you for the efforts you've put in penning this
blog. I really hope to see the same high-grade blog posts
by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated
me to get my very own blog now ;)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر