تبلیغات
حلی 2 به شما خوش آمد می گوید - فزیک دوم راهنمایی بخش 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

فزیک دوم راهنمایی بخش 2

نوشته شده توسط:رضا کریمی
جمعه 25 تیر 1389-12:18 ب.ظ

فیزیك فصل 3 - موج

آونگ درحال نوسان
به حركت های رفت و برگشتی، مثل حركت آونگ، حركت نوسانی می گویند.
جسم در حال نوسان را نوسانگر می گویند.

دوره یا زمان یك نوسان: در حركت نوسانی به مدت زمانی كه طول می كشد تا نوسانگر یك نوسان كامل انجام می دهد، دوره می گوییم.

دوره را با نماد T نشان داده می شود.

یكای اندازه گیری دوره: ثانیه (S).
نكته: هر چه نوسانگر تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان آن كوتاه تر می شود.
بسامد: به تعداد نوسان هایی كه یك نوسانگر در مدت یك ثانیه انجام می دهد، بسامد یا فركانس می گویند.
بسامد را با نماد f نشان می دهند.

یكای اندازه گیری: هرتز (Hz)
نكته: هر چه نوسانگری تندتر نوسان كند، زمان هر نوسان كم تر و بسامد آن بیش تر می شود.
رابطه ی بین دوره و بسامد: دوره و بسامد در حركت نوسان ساده، وارون یكدیگرند.

نكته 1: دوره ی نوسان آونگ ساده: زمان یك نوسان كامل در آونگ ساده بستگی به طول آونگ و شتاب جاذبه در محل دارد.


m= جرم وزنه
k= ثابت فنر- ( به جنس فنر بستگی دارد )

تولید موج: اگر سنگ كوچكی را در آب آرام استخر یا بركه ای بیاندازد، در محل برخورد سنگ با آب، دایره ای تشكیل می شود كه شعاع آن به تدریج افزایش یابد، به عبارت دیگر در سطح آب ?تك موجی? تشكیل می شود كه به صورت دایره به هم ی جهت ها منتشر می شود.

 


اقسام موج: امواج را علاوه بر دو حالت كلی مكانیكی و الكترو مغناطیسی به دو نوع طولی و عرضی نیز طبقه بندی می شوند.

1) امواج طولی: ?موجی است كه راستای نوسان ذره های محیط، موازی با راستای انتشار موج، باشد.?
اگر چند حلقه از فنری را متراكم كنیم و یكبار آن را رها سازیم، مشاهده خواهیم كرد كه این حالت تراكم در طول فنر منتشر می شود حلقه های متراكم فنر پس از آزاد شدن، در اثر نیروی برگرداننده ای كه ایجاد شده منبسط می شوند و انبساط آن ها سبب متراكم شدن تعدادی از حلقه های بعدی می شود. و این تراكم و انبساط در طول فنر منتشر می شود.
راه تشخیص موج طولی: وقتی موج طولی در فنر منتشر می شود، حلقه های فنر متناوبا به یكدیگر نزدیك و یا از یكدیگر دور می شوند وقتی به یكدیگر نزدیك می شوند، حلقه های متراكم شده و وقتی از یكدیگر دور می شوند حلقه ها انبساط پیدا می كنندو
?موج ها ی طولی در فنر با همین تراكم و انبساط ها قابل تشخیص است.?

 


2) امواج عرضی: ?موجی است كه در آن امتداد ارتعاش و امتداد انتشار عمود باشد.?
یك طرف ریسمان یا فنر بلندی را به دیوار می بندیم و طرف دیگر آن را به دست می گیریم، به طوریكه ریسمان افقی قرار گیرد اگر انتهای ریسمان را با یك تكان سریع كمی به بالا و پایین وضع تعادل به حركت در آوریم، یك تك موج در طول ریسمان منتشر می شود، به طوریكه هر نقطه از ریسمان پس از دریافت موج به بالا و پایین حركت می كند.
راه تشخیص موج عرضی: موج عرضی در طناب یا فنر با قله ها و دره های ایجاد شده قابل تشخیص است.

توجه: امواج عرضی نمی توانند در گازها و مایعات منتشر شوند.


چشمه ی موج: به جسمی كه در یك محیط موج ایجاد می كند، یك چشمه ی موج می گویند(مانند دیایازون)
جابه جایی موج در یك محیط را انتشار موج می گویند. وقتی موج در یك محیط مثلا سطح آب یا در طول فنر منتشر می شود،به هر ذره از محیط كه می رسد آن ذره را وادار به حركت نوسانی می كند، بدون آن كه ذره همراه موج از جایی به جای دیگر منتقل شود.


ویژگی های موج:

 هر موج دارای چهار ویژگی است:


  1- سرعت انتشار: موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود. سرعت انتشار در یك محیط به جنس و حالت محیط و شرایط فیزیكی آن بستگی دارد.


نكته: در محیطی كه شرایط فیزیكی در تمام جهات آن یكسان باشد(محیط همگن)، سرعت انتشار موج مقداری ثابت است.
نماد سرعت انتشار:V
یكای اندازه گیری: متر بر ثانیه

  2- بسامد (فركانس): تعداد نوسانهایی كه نوسانگر در مدت یك ثانیه انجام می دهد.
نماد فركانس:f
یكای اندازه گیری:هرتز Hz

  3- طول موج: فاصله ی هر دو برجستگی(قله ی موج) پیاپی، یا فاصله ی هر دو فرورفتگی(قعر موج) پیاپی را طول موج می نامند.
طول موج را با
λ نشان می دهند.

یكای اندازه گیری: متر(m) 
4- دامنه موج: حداكثر فاصله ای كه مولكول ها از وضع تعادل خود می گیرند، دامنه ی موج نامیده می شود و معمولا با حروف A یا a نشان می دهند.

امواج مكانیكی غیراز امواج طولی و عرضی، انواع دیگری از موج نیز دارند كه عبارتند از:
1- موج پیچشی:

 در موج طولی و عرضی مسیر هر ذره نوسانی یك خط مستقیم است. در موج پیچشی مسیر هر ذره قوسی از یك دایره است. برای ایجاد یك موج پیچشی در یك فنر باید سر فنر را به نقطه ای ثابت بسته و سر دیگر آن را در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن با یك حركت نوسانی منظم به چرخش در آوریم. در این صورت همه نقاط فنر حول محور آن دارای حركت تناوبی خواهند شد و موج پیچشی در فنر منتشر می شود. در این حالت راستای انتشار و ارتعاش دقیقا مشخص نیست.

2- امواج ایستاده:

 اگر سیمی را به دو نقطه A و B محكم ببندیم و به آن ضربه ای بزنیم موجی ایجاد شده و پس از برخورد به مانع در خلاف جهت اول بر می گردد و در طول سیم تعدادی گره و شكم ایجاد می شود كه به آن موج ایستاده یا ساكن می گوییم.
مثال: امواج صوتی در تارهای مرتعش و لوله های صوتی


3- امواج مسطح و كروی:
امواج را می توان، بسته به محیط انتشار آن ها، به امواج یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی طبقه بندی كرد.
در طناب و فنر، موج در بعد طولی، و بر سطح آب، موج در بعدهای طول و عرضی و در فضا موج در سه امتداد متفاوت، انرژی منتشر می كنند.
اگر موج در فضا منتشر شود، نقاط مختلف فضا تحت تاثیر انرژی امواج قرار می گیرند. اگر شعاع های موج موازی باشند و موج در یك محیط همگن منتشر شود، موج مسطح خواهد بود و چنانچه موج در یك نقطه تولید شود و در محیط سه بعدی همگن انتشار یابد، شعاع های موج، شعاع های واگرا خواهند بود و موج كروی خواهیم داشت.4- موج پلاریزه:

 اگر ارتعاشات در یك راستای ثابت صورت گیرد، به طوری كه راستای انتشار و راستای ارتعاش در یك صفحه ثابت قرار داشته باشد، موج را پلاریزه می گویند.
معادله ی موج: در مثلث موج انگشت خود را روی كمیتی كه می خواهید حساب كنید قرار دهید و عمل ریاضی باقیمانده را انجام دهید.

مثال: یك خواننده نتی را با فركانس 256هرتز می خواند. اگر سرعت صوت در هوا 340 متر بر ثانیه باشد، طول موج این نت را محاسبه كنید.پاسخ: ابتدا انگشت خود را بر روی 
λ  قرار دهید، سپس عمل ریاضی باقی مانده (تقسیم) را انجام دهید.


موج و انرژی :

 موج ها با خود انرژی حمل می كنند یعنی با حركت خود، انرژی را از ذره ای به ذره ی دیگر انتقال می دهند.
به عبارت دیگر، ذره های محیط با حركت نوسانی خود، انرژی را ذره به ذره در محیط پیش می برند.

آب لرزه (سونامی):
گاهی در اثر وقوع زمین لرزه در بستر اقیانوسها یا آتش فشان ها و لغزش های بزرگ زیر دریا، امواج بسیار پر قدرتی به وجود می آیند كه به آن آب لرزه یا سونامی (Tsunami) می گویند. این امواج در اثر حركت ناگهانی مقدار زیادی آب در امتداد قائم به وجود می آیند و با سرعتی بسیار زیادتر از موج های سطح آب، منتشر می شوند.

 

موج های صوتی:
هر صوتی دارای انرژی است و به صورت موج از چشمه های صوت انتشار می یابد. موج های صوتی از نوع امواج طولی هستند.
موج صوتی را باید توسط یك جسم مرتعش تولید كرد. به هرجسمی كه صوت تولید می كند، چشمه صوت می گویند.
حنجره انسان یك چشمه ی صوت است. با عبور دادن هوا از حنجره، تارهای صوتی آن را به ارتعاش در می آورد. وارتعاش تارهای صوتی صوت را به وجود می آورد. در واقع ارتعاش تارهای صوتی به مولكولهای هوا انرژی منتقل می كند و موج صوتی تولید می شود.

نكته: سرعت صوت در جامدها بیش تر از مایعات و در مایعات بیش تر از گازهاست، هر چه ماده متراكم تر باشد، سرعت صوت در آن بیش تر است. در مواد جامد مولكول ها نسبت به گازها به یكدیگر نزدیك ترند و در نتیجه سرعت صوت در آن ها بیش تر است.

موج های صوتی را برحسب بسامد آن ها به سه گروه تقسیم می كنند.


1- صوت:

 به موج های صوتی كه بسامد آن ها در حدود 20 تا 20000 نوسان در ثانیه باشد، صوت می گویند.
برای آنكه صوتی روی گوش انسان اثر بگذارد و شنیده شود، باید بسامد آن در این محدوده باشد، به این محدوده، محدوده ی شنوایی انسان گفته می شود.

2- فرو صوت:

صوت هایی كه بسامد آن ها كم تر از 20 هرتز باشد، فروصوت گفته می شود.

3- فرا صوت:

 صوت هایی كه بسامد آن ها از 20000هرتز بیش تر باشد، فراصوت گفته می شود.

كاربردهای فراصوت:
1- امروزه فرا صوت و استفاده آن در صنعت پزشكی اهمیت بسیار دارد. به عنوان مثال در پزشكی از فراصوت برای بررسی جنین در بدن مادر و اطلاع از وضعیت و اطمینان از سلامتی آن استفاده می شود.
2- از فراصوت در جستجوی تومورها و دیگر عوامل غیر طبیعی حفره شكمی و بررسی قلب استفاده       می شود.
3- امواج فرا صوت می توانند دستگاههای پزشكی و دندانپزشكی را تمیز كنند.
4- از یك باریكه ی پر انرژی فراصوت برای بریدن بافتهای بدن استفاده می شود.

در صنعت:

یك باریكه ی فراصوت می تواند شكاف های ظریف (باریك) فلزات، آسفالت جاده ها یا لاستیك را آشكار سازد.

زمین شناسان باریكه ای از امواج فراصوت را به درون زمین می فرستند و با بررسی پژواك ها، می توانند به نوع سنگ ها و مواد كانی زیر زمینی پی ببرند. همچنین می توانند با مطالعه پژواك های فراصوت، در مورد احتمال وجود نفت در لایه های زیر زمین نظر بدهند.

امواج الكترو مغناطیسی:
نوعی از امواج كه می توانند در خلا منتشر شوند و نیاز به محیط مادی ندارند را موج الكترو مغناطیسی    می نامند.
موج های الكترو مغناطیسی از بسامد های بسیار بالا(طول موج بسیار كوتاه كه پرتوهای گاما نام دارند) تا بسامدهای بسیاركم (طول موج های بسیار بلند كه امواج رادیویی نام دارند) را شامل می شوند.

تفاوت موج های الكترو مغناطیسی و موج های صوتی:
1- سرعت موج های صوتی در هوا در دمای معمولی حدود 340 متر برثانیه است در حالی كه سرعت انتشار موج های الكترومغناطیسی در هوا حدود 000/000/300 متر بر ثانیه است.
2- امواج صوتی برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند در حالیكه امواج الكترو مغناطیسی از خلا نیز         می گذرند.
3- امواج صوتی از نوع امواج طولی و امواج الكترومغناطیسی از نوع عرضی هستند.

شباهت موج های الكترومغناطیسی و موج های صوتی:

هر دو با خود انرژی حمل می كنند.


نكته: موج های الكترومغناطیسی را بر حسب بسامد و كاربرد آن ها نامگذاری می كنند.
جدول زیر انواع موج های الكترومغناطیس را از موج های بسیار كوتاه تا موج متوسط نشان می دهد. به این گستره، طیف الكترو مغناطیسی می گویند.

نكته: موج های الكترو مغناطیس در این طیف برحسب طول موج مرتب شده اند.

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:22 ب.ظ

Regards, Good stuff.
we choice free trial of cialis cialis vs viagra deutschland cialis online get cheap cialis cialis cipla best buy cialis tadalafil what is cialis cialis 20 mg best price look here cialis order on line cialis generico lilly
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:10 ب.ظ

You've made your point.
low cost cialis 20mg achat cialis en itali cialis super kamagra we recommend cialis info enter site very cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis pas cher paris if a woman takes a mans cialis warnings for cialis buy name brand cialis on line
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:27 ب.ظ

Thanks a lot. Ample postings!

cialis generique 5 mg cialis tablets 5 mg cialis coupon printable venta de cialis canada pastillas cialis y alcoho low cost cialis 20mg cialis patentablauf in deutschland cialis cipla best buy trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:49 ق.ظ

Thanks, Excellent stuff.
cialis super kamagra cialis alternative generic cialis review uk are there generic cialis viagra vs cialis cialis great britain overnight cialis tadalafil cialis 5mg tadalafil look here cialis cheap canada
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Seriously a lot of excellent material.
achat cialis en itali generic for cialis only now cialis 20 mg tadalafil 10 mg cialis et insomni click here cialis daily uk we choice cialis uk cialis uk next day viagra or cialis cialis 5 mg effetti collateral
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:21 ق.ظ

This is nicely said. !
how does cialis work cialis 5mg prix cialis vs viagra tadalafil 10 mg cialis tadalafil online cialis 50 mg soft tab cialis 50 mg soft tab deutschland cialis online low dose cialis blood pressure walgreens price for cialis
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:28 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis generique 5 mg generic cialis cialis e hiv cuanto cuesta cialis yaho cialis super kamagra we choice cialis pfizer india cialis online holland cialis coupons does cialis cause gout cilas
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 07:59 ق.ظ

Truly lots of beneficial advice!
look here cialis cheap canada cialis online holland tadalafil we like it safe cheap cialis we like it cialis price cialis pills price each calis sublingual cialis online wow cialis tadalafil 100mg we recommend cheapest cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:59 ب.ظ

Beneficial material. With thanks!
import cialis cialis sans ordonnance cialis side effects import cialis cialis online deutschland recommended site cialis kanada cialis rezeptfrei rezeptfrei cialis apotheke low cost cialis 20mg precios de cialis generico
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 07:26 ق.ظ

This is nicely expressed. .
precios de cialis generico prescription doctor cialis purchase once a day cialis bulk cialis canadian cialis acheter cialis meilleur pri click here take cialis cialis great britain order generic cialis online cialis pills in singapore
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Terrific stuff. Thanks!
cialis australia org cheap cialis acheter du cialis a geneve cialis venta a domicilio buy brand cialis cheap bulk cialis only best offers cialis use where do you buy cialis side effects of cialis purchase once a day cialis
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Wow quite a lot of terrific facts.
cialis daily new zealand does cialis cause gout price cialis per pill cialis 100mg suppliers side effects of cialis 200 cialis coupon price cialis per pill tadalafil cialis 30 day sample cialis generico in farmacia
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:47 ب.ظ

Wow lots of great knowledge.
cialis free trial generic cialis cialis 20mg preis cf cialis coupons safe site to buy cialis online cost of cialis per pill price cialis best bulk cialis cialis prices cialis dosage amounts
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 07:58 ق.ظ

Regards. Numerous content!

wow cialis tadalafil 100mg usa cialis online click here to buy cialis acquisto online cialis click now buy cialis brand cialis authentique suisse buy cialis online legal prices for cialis 50mg cialis en mexico precio cialis pills boards
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:49 ب.ظ

Info nicely considered.!
cialis dosage recommendations we like it safe cheap cialis acquistare cialis internet buy cialis cheap 10 mg cialis rckenschmerzen does cialis cause gout miglior cialis generico non 5 mg cialis generici how do cialis pills work cialis coupons
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:13 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
free cialis the best choice cialis woman cialis 5 mg scheda tecnica cialis e hiv cialis tablets australia prezzo cialis a buon mercato cialis generic tadalafil buy where do you buy cialis 5 mg cialis coupon printable we use it cialis online store
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:24 ب.ظ

Lovely content, Thanks a lot.
cialis australia org cialis 20mg walgreens price for cialis generic cialis pro side effects of cialis cialis great britain cialis et insomni how to purchase cialis on line we choice cialis pfizer india cost of cialis cvs
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:39 ق.ظ

Very well expressed truly! !
cialis online tadalafil 20mg cialis from canada discount cialis cialis reviews venta cialis en espaa cialis coupons printable cialis 5 mg scheda tecnica prices on cialis 10 mg callus
buy cialis no rx
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:09 ق.ظ

You definitely made the point!
cialis prezzo di mercato look here cialis order on line sublingual cialis online we choice free trial of cialis cialis cuantos mg hay cialis canada cialis generico in farmacia online cialis tadalafil 5mg tadalafil tablets
buy cheap cialis on line
دوشنبه 9 مهر 1397 08:08 ق.ظ

Amazing content. Many thanks.
cialis generique cialis vs viagra cialis 5 mg para diabeticos when can i take another cialis tadalafil 20 mg cialis dose 30mg cialis alternative cialis dose 30mg generic cialis with dapoxetine india cialis 100mg cost
canadian pharmacy online 24
یکشنبه 1 مهر 1397 08:47 ق.ظ

Kudos, Valuable stuff.
trust pharmacy canada reviews canada viagra northwest pharmacies in canada canadian pharmacy viagra brand canada pharmacies account top rated canadian pharmacies online canada online pharmacies northwest pharmacies online canadian pharmacies shipping to usa canada medication pharmacy
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:42 ق.ظ

You revealed this fantastically.
sialis canada discount drugs cialis achat cialis en itali 40 mg cialis what if i take cialis 30 day trial coupon only best offers cialis use how do cialis pills work look here cialis cheap canada click now cialis from canada cialis pills
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:44 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of material!

cialis online nederland cialis prezzo al pubblico prix de cialis cialis kaufen bankberweisung how much does a cialis cost can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona cialis generic availability we choice cialis uk viagra cialis levitra
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:05 ب.ظ

Helpful information. Thanks a lot.
viagra pharmacy uk cheap viagra tablets how to buy viagra without a prescription online order viagra where can i buy generic viagra where can i buy cheap viagra where can i buy viagra pills buy generic viagra online uk next day delivery where can i buy real viagra online how can you buy viagra
KSA
جمعه 26 مرداد 1397 10:53 ق.ظ
Heyy there! Dо yοu know if they make ɑny plugins tߋ help with SEO?
Ι'm trying to get mʏ blog to rank for some targeted
keywords but Ӏ'm not sеeing vеry gooԀ
success.If yoᥙ knoᴡ of any pleɑse share.
Thank you!
how to get prescription viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:16 ق.ظ

Incredible plenty of amazing material.
buy viagra at walmart buy cheap viagra online uk order viagra online without prescription viagra professional is buying viagra online safe pharmacy buy online buy viagra mexico viagra viagra buy viagra buy uk viagra viagra on prescription uk
babecolate.com/whats-the-cheapeast-way-to-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:52 ب.ظ

You mentioned this exceptionally well!
cialis flussig cialis alternative cialis online no prescription cialis cheap we choice cialis uk cialis australian price cialis online cialis dose 30mg discount cialis cialis tadalafil
Gregory
جمعه 5 مرداد 1397 11:43 ق.ظ
It's going to be end of mine day, except before ending I am reading this impressive article to improve
my know-how.
waar echte viagra kopen
یکشنبه 3 تیر 1397 11:53 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Μany thanks, However
I аm having difficulties wіtһ your RSS.
I ⅾon't ҝnow ѡhy I ϲan't subscribe tߋ it. Iѕ there anybօdy else
having simіlar RSS issues? Any᧐ne who knows
the solution ϲan you kindly respond? Tһanks!!
Merv
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:40 ب.ظ
Today, I went too thе beach ѡith my kids. I found ɑ sea shell аnd ցave it to my 4
yeaг old daughter and sаid "You can hear the ocean if you put this to your ear." She pⅼaced the shell t᧐ һeг ear ɑnd screamed.

Tһere wɑѕ a hermit crab іnside and it pinched hеr ear.
Ѕhe never wants to go bаck! LoL I ҝnoᴡ this iѕ entirely off topic bᥙt I had to tell ѕomeone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30