تبلیغات
حلی 2 به شما خوش آمد می گوید - انرژی


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

انرژی

نوشته شده توسط:رضا کریمی
یکشنبه 23 خرداد 1389-07:28 ب.ظ

انرژی


در محیط اطراف ما چیزهایی در حال حركت و جابجایی هستند. موادی تغییر می كنند و خاصیت آنها عوض می شود .

انرژی را توانایی انجام كار گویند.
انرژی عاملی است كه باعث حركت یا تغییراتی در مواد می شود.
یكای اندازه گیری انرژی به افتخار دانشمند به نام جیمز ژول ، ژول نامیده شده است.
دسته بندی انرژی به دو صورت انجام می گیرد.

الف: بر اساس صورتهای انرژی
 ب :
بر اساس انواع انرژی الف: صورت های انرژی


1) انرژی شیمیایی:

صورتی از انرژی است كه در مولكول های بعضی از مواد ذخیره شده است. انرژی موجود در مواد غذایی، انرژی سوخت هایی چون نفت و بنزین و ...


این صورت انرژی را نمی توان از روی ظاهر آن تشخیص داد و برای آزاد كردن این انرژی ، یك تغییر شیمیایی لازم است.
در هر گرم از غذایی كه ما می خوریم و یا سوختی كه در ماشین می ریزیم، مقداری انرژی شیمیایی ذخیره شده است.
این انرژی را با واحد كیلوژول بر گرم بیان می كنند. به طور مثال انرژی شیمیایی نفت 9/47 كیلوژول بر گرم است یعنی در هر گرم نفت مقدار 9/47 كیلوژول (47900 ژول) انرژی شیمیایی ذخیره شده است.
یكی از مشكلات بسیار مهم استفاده از سوخت ها، آلوده كردن هوا به علت تولید گازهای كربن دی اكسید و گوگرد دی اكسید است.


2) انرژی گرمایی :

صورتی از انرژی است كه به جنبش مولكول ها بستگی داد.
هرچه تعداد مولكول های یك جسم بیشتر و جنبش مولكول های آن بیشتر باشد. انرژی گرمایی آن بیشتر است.
از این انرژی در پختن غذا، گرم كردن خانه و ... استفاده می شود.


3) انرژی نورانی:

صورتی از انرژی است كه از جایی به جای دیگر منتقل می شود.


4) انرژی الكتریكی:

یكی از صورتهای انرژی است كه در زندگی روزمره بیشترین استفاده را دارد.
زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی تبدیل می شود.
انرژی الكتریكی را می توان از طرق باد، آبهای جاری و سوزاندن سوختها به دست آورد.

5) انرژی صوتی:

این صورت انرژی باعث حركت مولكول های هوا شده و به آسانی از یك نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود.

6) انرژی مكانیكی:

تمام اجسام در حال حركت دارای انرژی مكانیكی هستند.
7) انرژی هسته ای (اتمی):

در هسته بعضی از اتم های سنگین مانند اتم اورانیوم و توریم انرژی قابل ملاحظه ای ذخیره شده است.
این انرژی مانند انرژی شیمیایی از روی ظاهر آن قابل تشخیص نیست و برای آزاد كردن آن یك واكنش هسته ای لازم است.
اگر هسته اتم های سنگین شكافته شود مقدار قابل ملاحظه ای انرژی بخصوص گرما تولید می كند. از این انرژی برای به كار انداختن توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.
شما در سالهای آینده با این انرژی و راههای آزاد كردن انرژی هسته ای به طور كامل آشنا خواهید شد.


ب) انواع انرژی


1) انرژی پتانسیل :

انرژی ذخیره شده در اجسام را انرژی پتانسیل می گویند.
وقتی فنری كشیده یا فشرده می شود و یا وزنه ای از سقف آویزان می شود دارای انرژی ذخیره شده است.
این انرژی به صورتهای مختلف در مواد ذخیره می شود، بنابراین انرژی پتانسیل انواع گوناگونی دارد.


الف) انرژی پتانسیل گرانشی:

شخصی كه روی پله نردبانی ایستاده است. جسمی كه بر روی طاقچه قرار دارد. سنگی كه بالای كوه قرار دارد.

همه دارای انرژی ذخیره شده هستند.
این نوع انرژی كه جسم فقط به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد، انرژی پتانسیل گرانشی نام دارد.
یكای اندازه گیری انرژی پتانسیل گرانشی(
U ) ، ژول (j) می باشد.

عوامل موثر بر انرژی پتانسیل گرانشی:
1) جرم جسم(m)

یكای اندازه گیری: كیلوگرم(kg)
هرچه جرم جسم بیش تر باشد، انرژی بیش تری در جسم ذخیره می شود.

2) ارتفاع جسم از سطح زمین(h)

یكای اندازه گیری: متر(m)
هرچه ارتفاع جسم از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی پتانسیل گرانشی نیز بیشتر خواهد بود.

3) شتاب گرانش زمین (g)

یكای اندازه گیری: متر بر مجذوز ثانیه ( )
شتاب گرانشی بر روی سطح زمین معادل 10 است.
(در فصل بعد - نیرو - با این مفهوم بیشتر آشنا خواهید شد.)
انرژی پتانسیل گرانشی به روش زیر محاسبه می شود:

ب)انرژی پتانسیل كشسانی:

اگر فنری را كشیده یا فشرده كنیم مقداری انرژی در فنر ذخیره می شود.
هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود ، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است.
انرژی ذخیره شده در فنر را انرژی پتانسیل كشسانی می گویند.


ج) انرژی پتانسیل الكتریكی:

انرژی ذخیره شده در بارهای الكتریكی را می گویند.
با این انرژی در سال های آینده به طور كامل آشنا خواهد شد.


2) انرژی جنبشی:

انرژی كه جسم به علت حركت خود دارد، انرژی جنبشی گفته می شود.
باد، آب جاری، اتومبیل در حال حركت، پرنده ی در حال پرواز و ... دارای انرژی جنبشی هستند.


عوامل موثر بر انرژی جنبشی:

الف) جرم جسم(m)

یكای اندازه گیری : كیلو گرم(kg)
هرچه جرم جسم متحرك بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن نیز بیشتر است.


ب) مجذور سرعت

یكای اندازه گیری: (متر بر ثانیه)
هرچه جسم با سرعت بیشتری حركت كند، انرژی جنبشی آن بیشتر خواهد بود.

انرژی جنبشی (k) را به روش زیر می توان محاسبه كرد:

مثال: شخصی به جرم 50 كیلو گرم با سرعت 2 متر بر ثانیه در حال حركت است . انرژی جنبشی این شخص را محاسبه كنید.

نكته: انرژی از هر صورتی كه باشد ممكن است از نوع جنبشی یا پتانسیل باشد.
انرژی گرمایی ، نورانی، الكتریكی از نوع جنبشی و انرژی شیمیایی و هسته ای از نوع پتانسیل هستند.
انرژی مكانیكی هم به شكل انرژی جنبشی و هم به شكل انرژی ذخیره شده(پتانسیل ) می تواند باشد.

مثال:
انرژی وزنه آویخته شده، فنر كشیده شده            مكانیكی از نوع پتانسیل است.


انرژی وزنه رها شده، فنر رها شده            مكانیكی از نوع جنشی است.


گلوله در نقطه 1 دارای انرژی پتانسیل مكانیكی است. زیرا گلوله از سطح زمین ارتفاع دارد.
گلوله در نقطه 3 دارای انرژی مكانیكی جنبشی است . زیرا گلوله در حال حركت است.

تبدیل انرژی:

در شرایط مناسب انرژی را می توان از یك صورت به صورت دیگر یا از یك نوع به نوع دیگر تبدیل كرد.

چند مثال برای تبدیل انرژی:

 مكانیكی  انرژی الكتریكی


  گرما   انرژی الكتریكی

نكته: منبع اصلی تمام صورتها و انواع انرژی ، خورشید است.

 

به طور مثال انرژی موجود در مواد غذایی ، انرژی شیمیایی است.
گیاهان سبز با استفاده از انرژی نورانی خورشید عمل فتوسنتز(غذاسازی) را انجام می دهند. در این عمل انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. این انرژی در گیاهان ذخیره می شود . با خوردن این گیاهان و یا حیواناتی كه از این گیاهان تغذیه كرده اند، این انرژی به بدن ما منتقل می شود. در هنگام فعالیت های روزمره این انرژی آزاد شده و به صورت های مختلفی به خصوص گرما و مكانیكی تبدیل می شود.


پایستگی انرژی :
قانون پایستگی انرژی بیان می كند كه انرژی نه خود به خود به وجود می آید و نه خود به خود نابود می شود، بلكه از صورتی به صورت دیگر یا از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود. معمولاً وقتی می خواهیم یك صورت انرژی را به صورت دیگر تبدیل كنیم، مقداری از انرژی اولیه به صورت های دیگری كه مورد نظر ما نیست تبدیل می شود.

مثال 1:

یك ماشین اسباب بازی را در نظر بگیرید كه به طور كامل كوك شده است اگر آنر ا رها كنید. انرژی پتانسیل كشسانی آن آزاد شده و به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ولی بعد از توقف اسباب بازی چرخ های آن نیز گرم شده است. یعنی بخشی از انرژی پتانسیل به انرژی گرمایی نیز تبدیل شده است.
این انرژی گرمایی در اثر اصطكاك چرخ ها با زمین و اصطكاك مولكول های هوا با بدنه اسباب بازی بوجود آمده است.


مثال 2:

وقتی یك خودرو حركت می كند . انرژی شیمیایی ذخیره شده در بنزین به انرژی مكانیكی (حركتی) تبدیل می شود، اما بخشی از این انرژی به گرما تبدیل می شود به همین دلیل و قتی خودرو را روشن می كنیم، پس از مدتی موتور آن داغ می شود.

میدانیم منبع اصلی تمام انرژی ها ، خورشید است.
در مثال 1 ، انرژی موجود در اسباب بازی چگونه از خورشید تأمین می شود؟نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:00 ب.ظ

Thank you. A lot of postings.

safe dosage for cialis cialis for sale south africa 5 mg cialis pharmacie en ligne cheap cialis achat cialis en itali brand cialis nl cialis rckenschmerzen cialis qualitat order a sample of cialis buy online cialis 5mg
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:55 ب.ظ

Seriously tons of awesome knowledge!
cialis para que sirve weblink price cialis cialis efficacit click here to buy cialis buy brand cialis cheap fast cialis online tadalafil 20mg cialis in sconto acheter cialis kamagra generic cialis pill online
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:22 ق.ظ

You suggested that effectively.
generic cialis 20mg uk only here cialis pills buying cialis on internet cialis generico online only now cialis for sale in us acheter du cialis a geneve we choice free trial of cialis how to buy cialis online usa cialis kaufen wo interactions for cialis
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:27 ق.ظ

Cheers, Helpful information.
does cialis cause gout cialis canada on line online cialis cialis kaufen ou trouver cialis sur le net prices for cialis 50mg buy name brand cialis on line free cialis cialis daily new zealand cialis rckenschmerzen
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Helpful facts. Thank you.
cialis 5 mg schweiz deutschland cialis online cialis 20 mg best price cialis alternative purchasing cialis on the internet cialis y deporte we recommend cheapest cialis calis precios cialis peru cialis 30 day sample
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Superb content. Regards.
achat cialis en itali cialis free trial price cialis wal mart pharmacy cialis tadalafil online cialis purchasing cialis 5 mg buy canadian discount cialis cialis for sale cialis coupons printable pastillas cialis y alcoho
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis generique 5 mg cialis generika in deutschland kaufen cialis generico en mexico acheter du cialis a geneve cialis generic we recommend cialis info import cialis cialis 20mg prix en pharmacie acheter du cialis a geneve enter site 20 mg cialis cost
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Thanks! Fantastic information!
acquisto online cialis cialis 05 cialis rezeptfrei cialis with 2 days delivery cialis for sale south africa buying cialis overnight costo in farmacia cialis only here cialis pills sublingual cialis online free cialis
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Fantastic info. With thanks!
buy generic cialis cialis from canada cialis ahumada buy online cialis 5mg cialis arginine interactio cost of cialis cvs the best site cialis tablets cialis pills we recommend cialis best buy cialis savings card
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis generico in farmacia walgreens price for cialis brand cialis nl cialis for sale in europa cialis cost walgreens price for cialis purchase once a day cialis cialis canadian drugs generic cialis pro cialis official site
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:54 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis super kamagra cialis et insomni cialis generico lilly buy cialis online legal india cialis 100mg cost how much does a cialis cost tadalafil only now cialis 20 mg cialis online cialis bula
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:41 ق.ظ

Amazing a good deal of fantastic facts!
tesco price cialis cialis online napol cialis canada the best site cialis tablets cialis para que sirve cialis 5 mg funziona we recommend cialis best buy buy name brand cialis on line cialis 5mg billiger sublingual cialis online
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Thanks a lot. I like it!
generico cialis mexico cialis great britain cialis en mexico precio venta cialis en espaa cialis prices wow cialis tadalafil 100mg cost of cialis per pill 40 mg cialis what if i take cialis free trial calis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:29 ق.ظ

With thanks, Quite a lot of info!

buy cheap cialis in uk when can i take another cialis cialis uk estudios de cialis genricos generic cialis at walmart order cialis from india how much does a cialis cost precios de cialis generico cialis manufacturer coupon cialis venta a domicilio
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:27 ب.ظ

You actually explained it superbly.
cialis soft tabs for sale enter site very cheap cialis enter site very cheap cialis cialis preise schweiz can i take cialis and ecstasy female cialis no prescription cialis patent expiration prezzo cialis a buon mercato cialis e hiv generic cialis at walmart
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Seriously tons of fantastic advice.
can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg schweiz cialis qualitat cialis pills price each tadalafil 5mg canadian discount cialis how does cialis work acheter cialis meilleur pri cialis daily dose generic cialis canada on line
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:15 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis online napol generic cialis pill online free generic cialis cialis 5 effetti collaterali cialis prices cialis price thailand generic cialis soft gels cialis generico lilly discount cialis cialis prezzo in linea basso
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:20 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
cialis para que sirve where do you buy cialis viagra cialis levitra cialis generika buy brand cialis cheap cialis bula if a woman takes a mans cialis free generic cialis buy original cialis cialis in sconto
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 03:19 ب.ظ

Wonderful content, Kudos.
cialis generico en mexico we recommend cialis best buy canadian discount cialis cialis en mexico precio cialis generika in deutschland kaufen the best site cialis tablets if a woman takes a mans cialis cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cut in half generic cialis soft gels
canadian medications, liraglutide
یکشنبه 1 مهر 1397 01:13 ب.ظ

You actually stated that wonderfully!
buy vistagra usa northwest pharmacies canadian rx canadian pharmacycanadian pharmacy canadian discount pharmacies in canada canada medications information canada pharmacies account canadian online pharmacies rated buy viagra now canadian online pharmacies rated
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:34 ق.ظ

You actually reported it perfectly!
canadian discount cialis buy cialis online cialis prezzo di mercato cialis for daily use cialis 5 effetti collaterali brand cialis generic 5 mg cialis coupon printable deutschland cialis online acheter cialis meilleur pri cialis online nederland
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:55 ب.ظ

Truly all kinds of valuable facts!
cialis 100 mg 30 tablet generic cialis tadalafil cialis dose 30mg cialis dosage recommendations cialis generisches kanada cialis online napol tadalafil cialis online holland india cialis 100mg cost tadalafil generic
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:06 ب.ظ

You said this wonderfully!
cialis qualitat wow cialis 20 cialis coupon ou trouver cialis sur le net recommended site cialis kanada we like it safe cheap cialis cialis in sconto non 5 mg cialis generici generic cialis pill online generic cialis soft gels
http://viabiovit.com/usa-online-pharmacies.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buy generic sildenafil buy viagra in store buy viagra online canadian pharmacy is it safe to buy viagra online where can i buy real viagra viagra for sale buy generic viagra australia buy tadalafil where can i buy viagra without a prescription viagra pharmacy levitra
http://babecolate.com/can-you-buy-cialis-over-the-counter-in-america.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:58 ق.ظ

Thanks a lot. I like it!
venta de cialis canada achat cialis en europe cialis alternative tadalafil 10 mg cialis 5mg billiger cialis 20 mg cost does cialis cause gout canadian cialis we recommend cialis info generic low dose cialis
Viagra for daily use
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:38 ق.ظ

Kudos, Quite a lot of content.

buy viagra from canada how to get prescription viagra to buy viagra online online viagra no prescription how to buy generic viagra online viagra viagra buy viagra sildenafil citrate tablets silagra buy viagra online online viagra cheap price
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:30 ق.ظ

With thanks, I appreciate it!
generico cialis mexico rezeptfrei cialis apotheke generic for cialis cialis dosage prices for cialis 50mg walgreens price for cialis prices for cialis 50mg cialis super kamagra cialis italia gratis generic cialis at the pharmacy
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:35 ب.ظ
وای، طرح وبلاگ بی نظیر! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
کاری میکنید که بلوگنویسی به نظر آسان بیاید. نگاه کلی سایت شما
فوق العاده است، و همچنین محتوای!
dungeon monsters hack
شنبه 5 اسفند 1396 09:24 ب.ظ
این بهترین زمان برای ساختن برنامه هایی برای آینده است و زمان خوشحال شدن است.
من این پست را خوانده ام و اگر می توانستم به شما پیشنهاد کنم
برخی از چیزهای جالب یا راهنمایی. شاید شما می توانید مقالات بعدی اشاره کنید
به این مقاله. من آرزو می کنم بیشتر چیزها را بخوانم
در مورد آن!
livejasmin credit hack license key
جمعه 4 اسفند 1396 07:12 ق.ظ
سلام من کویین هستم، اولین بار که به هر کجا نظر دادم، وقتی این قطعه نوشتاری را بخوانم فکر کردم می توانم آن را انجام دهم
نظر دادن به این بخش خوب نوشتن.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30